Τρίτη, 19 Μαΐου 2015

Χριστός Ανέστη ! Το Παράδοξο Θαύμα ! ! !


anastasis.jpg

Χριστός Ανέστη !

Βαδίζοντας Εν Τη Οδό της Αναστάσεως,  και όλα τα Σύμπαντα γεμίζουνε με το Αναστάσιμο  Ανέσπερο ΦΩΣ.
Και βαδίσουμε παρέα με αγαπημένους στοίχους από την Υμνολογία της Αναστάσεως.
Δεύτε λάβετε Φως εκ του ανεσπέρου Φωτός. Και δοξάσατε Χριστόν, τον Αναστάντα εκ νεκρών
Την Ανάστασίν Σου Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν εν ουρανοίς και ημάς τους επί της γης αξίωσον εν καθαρά καρδία Σε δοξάζειν !
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας,
καί τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος!
Αναστήτω ο Θεός και διασκορπισθήτωσαν οι εχθροί αυτού, και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτόν.
Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν Λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, καί εκ γής πρός ουρανόν, Χριστός ο Θεός, ημάς διεβίβασεν, επινίκιον άδοντας.

Καθαρθώμεν τάς αισθήσεις, καί οψόμεθα, τώ απροσίτω φωτί τής Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα, καί, Χαίρετε, φάσκοντα, τρανώς ακουσόμεθα, επινίκιον άδοντες.
Ουρανοί μέν επαξίως ευφραινέσθωσαν, γή δέ αγαλλιάσθω, εορταζέτω δέ κόσμος, ορατός τε άπας καί αόρατος, Χριστός γάρ εγήγερται, ευφροσύνη αιώνιος.

Δεύτε πόμα πίωμεν καινόν, ουκ εκ πέτρας αγόνου τερατουργούμενον, αλλ' αφθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομβρήσαντος Χριστού, εν ώ στερεούμεθα.

Νύν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε καί γή, καί τά καταχθόνια, εορταζέτω γούν πάσα κτίσις, τήν Έγερσιν Χριστού, εν ή εστερέωται.
+
Τήν άμετρόν σου ευσπλαγχνίαν, οι ταίς τού Άδου σειραίς, συνεχόμενοι δεδορκότες, πρός τό φώς ηπείγοντο Χριστέ, αγαλλομένω ποδί, Πάσχα κροτούντες αιώνιον.
+
Γυναίκες μετά μύρων θεόφρονες, οπίσω σου έδραμον, όν δέ ως θνητόν, μετά δακρύων εζήτουν, προσεκύνησαν χαίρουσαι ζώντα Θεόν, καί Πάσχα τό μυστικόν σοίς Χριστέ Μαθηταίς ευηγγελίσαντο.

Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου τήν καθαίρεσιν, άλλης βιοτής, τής αιωνίου απαρχήν, καί σκιρτώντες υμνούμεν τόν αίτιον, τόν μόνον ευλογητόν τών Πατέρων, Θεόν καί υπερένδοξον.
+
Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπωμεν, αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς· συγχωρήσωμεν πάντα τη Αναστάσει, και ούτω βοήσωμεν· Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Άγιον Κυριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον. Τον Σταυρόν σου, Χριστέ, προσκυνούμεν και την αγίαν σου Ανάστασιν υμνούμεν και δοξάζομεν· συ γαρ ει Θεός ημών, εκτός σου άλλον ουκ οίδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσωμεν την του Χριστού αγίαν Ανάστασιν· ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλω τω κόσμω. Δια παντός ευλογούντες τον Κυριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού· Σταυρόν γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον ώλεσεν.
Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται,
πάσχα καινόν άγιον, πάσχα μυστικόν,
πάσχα πανσεβάσμιον,
πάσχα, Χριστός ο λυτρωτής,
πάσχα άμωμον,
πάσχα μέγα, πάσχα των πιστών
πάσχα τας πύλας ημίν
του παραδείσου ανοίξαν,
πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς.
+
Πάσχα το τερπνόν, πάσχα κυρίου, πάσχα,
πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτειλε,
πάσχα, εν χαρά αλλήλους περιπτυξώμεθα
ω πάσχα λύτρον λύπης
και γαρ εκ τάφου σήμερον,
ώσπερ εκ παστού, εκλάμψας Χριστός
τα γύναια χαράς έπλησε λέγων
κηρύξατε αποστόλοις.
+
Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται,
πάσχα καινόν άγιον, πάσχα μυστικόν,
πάσχα πανσεβάσμιον,
πάσχα, Χριστός ο λυτρωτής,
πάσχα άμωμον,
πάσχα μέγα, πάσχα των πιστών
πάσχα τας πύλας ημίν
του παραδείσου ανοίξαν,
πάσχα πάντας αγιάζον πιστούς.

Είναι εκείνες οι στιγμές μέσα στο χρόνο όπου η Εν Χριστώ Χαρά, ξεχειλίζει στον αέρα. Χαίρεται η Ψυχή  μου. Γιατί το πιο σημαντικό γεγονός στο κόσμο, μα και στην ζωή μας, περά από,  οποιαδήποτε προσωπική, Ψυχική, Συναισθηματική, Υλική, Σωματική Επιθυμία Θέλημα και Ιδιοτέλεια,  έχει πραγματοποιηθεί ! ! !
Και αυτό, δεν είναι άλλο, από την Ανάσταση
Του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού μας. 
Ο δρόμος προς τον Ουρανό, με την Ανάσταση του Χριστού μας, άνοιξε οριστικά και αμετάκλητα. 
Και βαδίζοντας μέσα στο Ανέσπερο ΦΩΣ της Αναστάσεως, βιώνουμε το πιο Παράδοξο Θαύμα !
Η Ζωή, η Πηγή της Ζωής, Ο Χριστός μας, ο Αιώνιος Αθάνατος Θεός, κατέβηκε στον Θάνατο !
Χαρίζοντας μας την Ζωή. ! Την Αιώνια Ζωή !
Και σε αυτή την Ζωή, και στο πέρασμα της Νέας Ζωής !

Ερχόμενος, για να μας ελευθερώσει,
από το Θάνατο, και την Αμαρτία !

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας,
καί τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος!
Μέσα σε ένα μικρό τροπάριο, όλη η δογματική Θεολογία, της Ορθοδοξίας μας, συμπυκνωμένη.

Εύχομαι αυτό το Πάσχα, να είναι μια νέα Αρχή στην Ζωή κάθε ανθρώπου, και να φέρει την Εν Χριστώ Ειρήνη και  Χαρά στην ζωή κάθε εσταυρωμένου, αυτού του κόσμου. 

Όπου Ζώη, Αγάπη, ΦΩΣ = Ιησούς

Είθε, ο Αναστάς Κύριος μας, Ιησούς Χριστός να είναι,
Εν τω (Μέσω (καρδιά, καρδιές)) Ημών.
+
Κάθε Καλό και Χίλια Καλά,
να έχει κάθε περαστικός αναγνώστης,
και η οικογένεια του, κάθε  μέρα στην ζωή τους,
στις Γειτονιές του Κόσμου, ξαποσταίνοντας,
από το Πνευματικό  Ημερολόγιο,
Εν Τη Οδώ της Ψυχής μου.

Ζωή + Αγάπη + ΦΩΣ,
Ιησού Χριστού,
σε κάθε καρδιά.

Εν Ειρήνη,
Δημήτρης

Χριστός Ανέστη !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου