Σάββατο, 15 Απριλίου 2017

Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα


                                               
Easter.jpg
Του Β. Χαραλάμπους, θεολόγου
Ώρα ωσεί έκτη
και το σκότος την οικουμένην εκάλυψεν.

Ο φυλακτήρ της οικουμένης
ησφαλισμένος εν τω Τάφω.
Ο Φωτοδότης Κύριος
εν τω μνημείω σωματικώς.
Κουστωδία τηρεί τον Τάφον
μετά Λογγίνου του Κεντυρίωνος.
Ο Ζωοδότης Κύριος
εν τω Τάφω σωματικώς ημέρας τρείς.
Οψέ των Σαββάτων
το έλεος Αυτού
τας μυροφόρους προήγεν
τον Τάφον θεωρήσαι.
Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα
η των Προφητών πρόρρησις εβεβαιώθη
ο Δεσπότης πάντων ηγέρθη.
Ο Κεντυρίων ουκ ακούει τας εντολάς του Πιλάτου
εκ νυκτός αγνωσίας εξέρχεται
τοις πάσι καταγγέλλων ότι ηγέρθη ο Κύριος.
Ο αντιμετρών τας προθέσεις* ημών Κύριος
την του Λογγίνου πρόθεσιν ιδών
το έπαθλον της χαράς Αυτού εδωρήσατο αυτώ.
Ο ξενίσας αυτόν Τάφος Ζωοδόχος γέγονεν.
Ανέστη ο Ζωοδότης Κύριος
χαρά εν όλω τω  κόσμω γέγονεν.
Ανέστη ο του θανατου νικητής
της λύπης ο όλεθρος μέγας.
Ανέστη ο Κύριος.
Ανέστη ο Κύριος.
Ανέστη ο Κύριος.
 *«Κατά τας προθέσεις ημών αντιμετρεί τα έπαθλα και τα του Πνεύματος εκάστου χαρίσματα» (Αγίου Συμεών – Λόγος περί της του Χριστού Αναστάσεως, ‘’Λόγος ΙΓ’’)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου